Nakupovanie

Agentúra dočasného zamestnávania – pojem a podmienky založenia

Agentúra dočasného zamestnávania je novým trendom na trhu v oblasti služby zamestnanosti. Predmetom jej činnosti je dočasne prideľovať svojich zamestnancov k užívateľskému zamestnávateľovi pod jeho dohľadom alebo na účel jeho vyslania do zahraničia. Podrobnejšie je agentúra dočasného zamestnávania (označovaná aj ako personálny leasing či prenájom pracovníkov) definovaná v Zákonníku práce v § 58.

zmluva

Podmienky vzniku agentúry dočasného zamestnávania

Jej zakladateľom môže byť rovnako právnická aj fyzická osoba – čiže nepodnikateľ, ktorý dočasne prideľuje svojich zamestnancov, s ktorými má podľa zákona uzatvorenú pracovnú zmluvu, na výkon k užívateľskému zamestnávateľovi. To znamená, že táto fyzická alebo právnická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi, kontroluje a dáva mu pokyny na daný účel. Táto činnosť sa spravidla vykonáva v priestoroch tejto osoby a s jej pracovnými prostriedkami a zariadeniami. Prevádzkovateľ agentúry je povinný mať tento predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri.

O povolenie prevádzkovania tejto agentúry môže požiadať novozaložená spoločnosť, napríklad s. r. o. alebo iná forma obchodnej spoločnosti, a takisto aj už podnikajúca spoločnosť, bez ohľadu na druh vykonávania podnikateľskej činnosti. Platí, že táto osoba musí byť charakterizovaná ako bezúhonná, nie je evidovaná ako neplatiteľ voči daňovému alebo colnému úradu, a nemá nedoplatky v sociálnej ani zdravotnej poisťovni, v období najmenej troch rokov neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania, v prípade právnickej osoby má vložené základné imanie min. 30 000 €, o fyzickej osobe platí, že má bankovú záruku minimálne 15 000 €.

kariéra

Ak FO alebo PO je neplatiteľom v niektorej zo spomenutých inštitúcií, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny jej agentúrne povolenie nevydá. Existuje však aj spôsob kúpy agentúry dočasného zamestnávania.

Zoznam agentúry dočasného zamestnávania na Slovensku na Predaj ADZ | eZmluva.sk

Synor, s. r. o. – ADZ 3 900 €

Mistinder, s. r. o. – ADZ 3 500 €